Foresight Trading   Xenon verlichting voor al uw voertuigen
Nederlands 
  Home
Voordelen van Xenon Leverings Info Contact
Extra
Voordelen van Xenon
Wetgeving
Welk type lamp heb ik nodig?
Garantie
Leverings Info
Contact
 
Producten
Auto Xenon kits
Motor Xenon kits
Losse Xenon lampjes

 

 

Leverings Info


                Artikel 1: Algemeen
                Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
                Artikel 3: Offertes
                Artikel 4: Aanbiedingen
                Artikel 5: Prijzen
                Artikel 6: Afbeeldingen
                Artikel 7: Betaling
                Artikel 8: Verzending
                Artikel 9: Levering
                Artikel 10: Garantie
                Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
                Artikel 12: Handelsmerk
                Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking
                Artikel 14: Overmacht
                Artikel 15: Ontbinding
                Artikel 16: Arbitrage
                Disclaimer

    
Artikel 1: Algemeen

    1. Op alle aanbiedingen van Foresight Trading zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

    2. Naast deze algemene voorwaarden kan Foresight Trading aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

    3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Foresight-Trading.nl

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

    1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Foresight Trading via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.

    2. Foresight Trading heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes

    1. De prijsvermeldingen van Foresight trading zijn geen offerte.

    2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.

    3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

    1. Alle op de website van Foresight Trading vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

    2. Foresight Trading behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

    1. Alle prijzen op de website van Foresight Trading zijn inclusief 21% BTW.

    2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Foresight trading onder voorbehoud van type of drukfouten. Foresight trading heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

    3. De producten van Foresight trading worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen

    1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

    1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

    2. Voor het geval dat Foresight Trading een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

    3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Foresight Trading verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

    4. Foresight Trading is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Foresight Trading hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

    5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

    1. De producten worden verzonden voor risico van . De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

    2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post of GLS opgeslagen.

    3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Foresight Trading.
    4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TPG post op te geven opslagplaats, zal Foresight Trading de koper een factuur te sturen van de door Foresight Trading gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van  bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Foresight Trading hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper. 25,- .  Foresight Trading is gerechtigd

Artikel 9: Levering

    1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

    2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

    3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Foresight Trading.

    4. Bestelde producten zijn ook af te halen via het magazijn van Foresight Trading.

    5. De bij Foresight Trading bestelde producten word geen geld geretourneerd, het is wel mogelijk om een tegoedbon te krijgen die u binnen 6 maanden kunt besteden

Artikel 10: Garantie

    1. Foresight Trading staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

    2. Op geleverde producten wordt 1 jaar fabrieks garantie verleend.tenzij anders vermeld!

    3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Foresight Trading of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.

    4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

    5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

    A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

    B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Foresight Trading zijn verricht.

    C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.

    D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

    E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

    F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

    1. De eigendom van geleverde producten door Foresight Trading wordt
    uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

    1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Foresight Trading afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking

    1. Foresight Trading aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

    2. Foresight Trading is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

    3. Verder aanvaardt Foresight Trading geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het autorijden.

Artikel 14: Overmacht

    1. Indien Foresight Trading door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

    2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

    3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Foresight Trading  als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

    4. Foresight Trading zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

    1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Foresight Trading niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze hetvordering, die Foresight Trading te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en

    2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Foresight Trading het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

    3. Foresight trading is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

    4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Foresight Trading schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

    5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

    6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Foresight Trading verrichte prestaties, en heeft Foresight Trading onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

Artikel 16: Arbitrage

    1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Foresight Trading zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Wijzigingen

    Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

   Foresight Trading zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Auteursrecht

    Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Foresight Trading en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Voorbehoud

    Foresight Trading behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen

Aansprakelijkheid

    Hoewel Foresight Trading de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website, dus ook de prijzen en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn


Disclaimer

Uiterste zorg

    

Wijzigingen
Hoewel Foresight Trading de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website, dus ook de prijzen en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.

    Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijkeingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

    Foresight Trading zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Auteursrecht

    Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Foresight Trading en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Voorbehoud

    Foresight Trading behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


        
        

 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
     
 
Xenon kit met 9006 fitting kleur 6000K
Xenon kit met 9006 fitting kleur 6000K
 
 Xenon kit met H7 fitting kleur 8000K
Xenon kit met H7 fitting kleur 8000K
 
  Xenon kit met H7 fitting kleur 10000K
Xenon kit met H7 fitting kleur 10000K
 
Xenon kit met 9006 fitting kleur 8000K
Xenon kit met 9006 fitting kleur 8000K
 
Xenon kit met 9006 fitting kleur 10000K
Xenon kit met 9006 fitting kleur 10000K